top of page

ייצוג וליווי בעסקאות מקרקעין

המשרד מייצג בעסקאות רכישה, עסקאות רכישת דירה מקבלן, עסקאות מכירה ועסקאות קומבינציה.  המשרד מטפל בהשבחת זכויות במקרקעין, הפקעות מקרקעין, מיסוי מקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, הבטחת השקעות ורישום זכויות בטאבו.

 

המשרד מלווה בעלי נכסים במשא ומתן מול יזמים, מסייע בתכנון מס בעסקאות מקרקעין, מייצג בהשגות ועררים בלשכת מיסוי מקרקעין, בוועדה לתכנון ובנייה, עיריות ומנהל מקרקעי ישראל. המשרד מייצג את לקוחותיו בהתנהלות מול מנהל מקרקעי ישראל ורשם המקרקעין.

 

עסקאות רכישת נכס- רכישת נכס הינה העסקה החשובה והיקרה ביותר. הקונה מבקש לוודא כי המוכר הינו בעל הנכס, וכי בסופו של תהליך הוא יעביר אליו את הזכויות בנכס ללא עיקולים, ללא תביעות, כשהנכס נקי מזכויות צד ג'. כבר בעת חתימה על הסכם הרכישה, בעת שהקונה משלם למוכר תשלום ראשון על חשבון הדירה, הוא מבקש לקבל ביטחון לכספו, ולשם כך, עליו לוודא שנרשמה על שמו 'הערת אזהרה'. בסופו של התהליך, הקונה מעביר לידי המוכר את יתרת התמורה הכספית בכפוף לכך שהמוכר סילק את זכויות צד ג' (משכנתא, עיקולים וכדומה) ומסר לו את החזקה בדירה, ואת 'מסמכי העברה' לצורך רישום הזכויות בדירה על שם הקונה. המשרד מייצג קונים ודואג להבטיח את כספם ואת העברת הזכויות על שמם בלשכת רישום מקרקעין.

 

עסקאות מכירת נכס- מוכר נכס מעוניין לקבל את התמורה הטובה ביותר עבור הנכס שבבעלותו. לאחר חתימה על הסכם המכירה, על המוכר לסלק זכויות צד ג' הרשומות על הנכס ולמסור לקונה את הנכס במצבו בעת חתימה על ההסכם. על המוכר לדווח על העסקה לרשות מיסוי מקרקעין, ולבחון את שיעור מס השבח שעליו לשלם, אלא אם הוא פטור מתשלום מס שבח. תכנון מס נכון יכול לחסוך כסף רב למוכר. המשרד מייצג מוכרי נכסים, ומסייע להם לקבל את התמורה הטובה ביותר, לרבות תכנון מס השבח החל על העסקה.

 

רכישת נכס מקבלן-המשרד מייצג רוכשי דירות מקבלן. ברכישת דירה מקבלן על הקונים לחתום על הסכם עם מספר רב של עמודים בשפה משפטית הדורשת הבנה. נשאלת השאלה האם העורך הדין של הקבלן אינו מספיק לצורך ביצוע העסקה?

 

הדבר החשוב ביותר לרוכשי דירה מקבלן בנוסף להבטחת כספם, הוא להבין את התהליך המורכב של רכישת הדירה. הסכם עם קבלן מכיל מידע מקצועי רב, לרוב רוכשי הדירה נאלצים לחתום על ההסכם תוך עיון לא מעמיק בתוכנו, עובדה שמוסיפה דאגה לליבם. למרות שרוכשי הדירה נדרשים לשלם לעורך הדין של הקבלן, נאמר להם מפורשות כי עורך הדין של הקבלן אינו מייצג אותם והם מוזמנים למנות עורך דין מטעמם.

 

המשרד מייצג רוכשי דירות מקבלן ומוודא כי כספם של הקונים מובטח על פי הדין. כמו כן, המשרד מסייע לקונים לפשט ולהבין את התהליך ביצוע העסקה. 

 

לתיאום פגישה 054-6701993

bottom of page