top of page

בת זוג-  את זכאית להגן על זכותך בדירת המגורים מפני הנושים של בן הזוג שלך

בעניין שהגיע לבית משפט עליון הידוע כ'הלכת כובשי', האישה טענה כי היא בעלת 50% זכויות בדירה המשותפת עם בן זוגה, ואם בכוונת כונס הנכסים לממש את זכויות בן זוגה בדירה באמצעות מכירת הדירה, היא זכאית לקבל 50% מהתמורה ולהישאר בדירה כדיירת מוגנת. השופטת עדנה ארבל מבית משפט העליון קיבלה את טענתה וקבעה כי אמנם כונס הנכסים של בן הזוג זכאי למכור את הדירה מכוח סעיף 54 לחוק הוצאה לפועל תשכ"ז 1967, אך הוא אינו זכאי לפנות את האישה והילדים מהדירה על פי סעיף 40 א' לחוק המקרקעין תשכ"ט 1969. לפיכך, כונס הנכסים יכול למכור את הדירה כדירה תפוסה, הואיל ובת הזוג וילדיה זכאים להישאר בדירה כדיירים מוגנים מכוח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר.

בדיון שהתקיים בבית משפט עליון בעניין רע"א 8233/08 מרגלית כובשי נגד עו"ד איל שוורץ בת זוג של בעל חוב הגנה על זכויותיה מפני כוונת כונס הנכסים שהתמנה על זכויות בן הזוג שלה למכור את דירת המוגרים המשותפת. הגברת מרגלית כובשי טענה כי אם ברצון כונס הנכסים למכור את הזכויות בדירה, היא זכאית ל 50% מהזכויות במכירת הדירה וכן להישאר כדיירת מוגנת בדירה.

הדיון שהתנהל בבית המשפט העליון דן במתח בין סעיף 40 א' לחוק המקרקעין לבין סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. סעיף 40 א' לחוק המקרקעין מתמקד ביחסים שבין שותפים לבין עצמם בהסתמן חיכוך ביניהם, וקובע כי במקרה ואחד השותפים למקרקעין מעוניין למכור את דירת המגורים, הצד השני לא יוכל לטעון כי הוא זכאי להישאר בדירה כדייר מוגן מכוח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. סעיף זה נועד למנוע את הקושי שעמו נאלץ להתמודד הצד החלש במערכת היחסים, לרוב האישה, כפועל יוצא של חוק הגנת הדייר. אפשרות הפיכתו של אחד מבני הזוג לדייר מוגן, תוך קבלת זכויות יתר בחלקו של בן הזוג האחר בדירת המגורים ומכירת הדירה כתפוסה על- ידו בעבור תמורה נמוכה בהרבה, היא בבחינת "הוספת שמן למדורה" והיא עלולה להפוך את יחסיהם של בני הזוג, המתוחים ממילא, לבלתי נסבלים לחלוטין, ולסכל את אפשרות פירוק השיתוף של הנכס בבעלות משותפת.

כונס הנכסים טען בפני בית המשפט כי הוא זכאי להכנס לנעליו של בן הזוג- בעל החוב, ולפיכך הוא זכאי למכור את הדירה המשותפת מכוח סעיף 40א לחוק המקרקעין. בית המשפט דחה את הטענה וקבע כאמור כי טענת כונס הנכסים אינה תואמת את תכליתו של סעיף 40 א' ולכן כונס הנכסים אינו רשאי ליזום הליכי פירוק שותפות ואם ברצונו למכור את הדירה, עליו למכור את הדירה כדירה תפוסה שכן לגב' מרגלית זכות כדיירת  מוגנת על פי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר.

בהתאם לאמור לעיל נקבע כי בת הזוג רשאית להישאר בדירה מכוח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר ולקבל 50% ממכירת הדירה כדירה תפוסה. 

bottom of page