top of page

יחסי ממון בין בני זוג

בני זוג יוצרים קשר לטווח ארוך המושתת על שוויון, שיתוף פעולה, תמיכה הדדית, ושואפים לזוגיות טובה עם כוונה ליצור יחסים לטווח ארוך של אהבה, נאמנות ואמון הדדי. לאחר פרק זמן, מתפתחת בין בני הזוג, ובכלל זה, גם נישואין וגם ידועים בציבור, שותפות גם במישור הכלכלי, באמצעות תרומה יחסית, אחריות משותפת, והנאה משותפת מיתרונות החיים.

 

שיתוף פעולה חיובי בין בני הזוג משקף את ההכרה כי בני זוג תורמים באופן שווה, כל אחד בדרכו, לקיומם ושגשוגם שלי חיי הזוגיות והמשפחה, בין אם רק אחד מבני הזוג עובד מחוץ לבית והשני מטפח מבפנים את חיי המשפחה, ובין אם שניהם תורמים כלכלית. הדין מכיר בחיי הזוגיות כשותפות כלכלית בעת פירוק הקשר הזוגי ומקנה לבני הזוג זכויות שוות ברכוש שהם רכשו במהלך הזוגיות.

 

נשיא בית משפט העליון (בדימוס) מאיר שמגר הגדיר את 'חזקת השיתוף' כביטוי "לאורח החיים הבין- אישי הנוצר לפי תפיסתנו ביחסים בין בני זוג המקיימים משק בית משותף ומשלבים מאמציהם לכדי מערכת מאוחדת... ברבות השנים, נעלמים תחומי ההפרדה, והנכסים, יהא מקורם אשר יהא- הופכים 'לבשר אחד".

 

הדין מחולק לשתי תקופות, האחת מתייחסת לזוגות שהתחתנו לפני כניסתו לתוקף של לפני חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג 1973 בתאריך 1.1.1994 והשנייה לאחר כניסתו לתוקף של חוק זה. על בני זוג שהתחתנו לפני כניסתו לתוקף של החוק חל 'חזקת שיתוף' שהינו פרי יצירה של ההלכה הפסוקה- "המשפט המקובל" נוסח ישראל, והיא יוצרת 'חזקה' על בני הזוג המנהלים אורח חיים תקין ומאמץ משותף, כי הרכוש המשותף מצוי בבעלותם המשותפת אף אם נכסים רשומים על שם בן זוג אחד. 'חזקה' זו ניתנת לסתירה על ידי ראיות כבדות משקל והנטל מוטל על הטוען לאי קיומו במובן של 'מוציא מחברו עליו הראיה'. תכליתה של 'חזקת השיתוף' לשמר את מערכת השותפות בין בני הזוג גם בפירוק השותפות ולמנוע את ניצול הפגיעות של בן זוג אחד שהיה תלוי/ה בבן הזוג השני.

 

חוק יחסי ממון קובע לגבי זוגות שנישאו אחרי כניסתו לתוקף כי הצדדים רשאים לערוך הסכם המסדיר את יחסי הממון בניהם. הסדר זה טעון אישור בית משפט בין זוגות נשואים ו/או אישור בפני נוטריון בין בני זוג לפני נישואין. החוק קובע כי במקרה ובני הזוג לא ערכו הסכם יחסי ממון, רואים אותם כמסכימים ,לאיזון משאבים' ובעת הפרידה זכאי כל אחד מהם למחצית שווים של כלל הנכסים של בני הזוג, למעט  נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.

 

תכנון הסכם יחסי ממון בין בני זוג אינו נחשב כהליך רומנטי ויהיו כאילו שיירתעו מעריכת הסכם זה, שמא הוא יפגע בקדושת האהבה. אך ניסיון החיים מלמד כי דווקא עריכת הסכם והבטחת הזכויות הממוניות של בני הזוג מפחיתה את המתח בחיי המשפחה סביב הנושא הכלכלי, מקנה תחושת ביטחון כלכלי המחזק את קשר הזוגיות. 

 

למשרדנו ניסיון רחב בעיצוב הסכמים בין בני זוג ובתהליך פשוט ומקצועי נאפשר לכם לערוך הסכם יחסי ממון שיקנה לכם שקט נפשי.

 

לתיאום פגישה 054-6701993

bottom of page