top of page

שירותי נוטריון

נוטריון ועורך דין דניאל אפרת מעל 15 שנות ניסיון בתחום הנדל"ן ועסקים. לרשותכם שירותי נוטריון בפרדס חנה, נוטריון באור עקיבא קיסריה וישובים הקרובים, ובפרט, ייפוי כוח נוטריוני בעת קבלת משכנתא לבנק, ייפוי כוח נוטריוני לאדם אחר, אימות נוטריוני 'העתק נאמן למקור' של מסמכים, תרגום נוטריוני של מסמכים, אימות הסכם יחסי ממון לזוגות לא נישואים, אישור נוטריוני לצוואה ואישור חיים.

מיהו נוטריון ומה כוחו של אימות נוטריוני

עורך דין בעל ותק של לפחות 10 שנים, ללא עבירות פליליות וללא עבירות משמעת אתית של לשכת עורכי הדין בישראל, מוסמך מטעם משרד המשפטים לאמת תרגום של מסמך על סמך בקיאות שתי השפות, לאמת העתק מסמך 'נאמן למקור', לאמת חתימה על יפוי כוח נוטריוני, לאמת אישור הסכמי ממון, אישור צוואה נוטריונית, אישור תצהיר נוטריוני ואישור חיים.

 

על פי סעיף 19 לחוק הנוטריונים התשל"ו 1976, אישורו של נוטריון לפי החוק יהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור.

 

אימות ותרגום מסמכים על ידי נוטריון

רשויות שונות בארץ ובחו"ל דורשות להגיש להן העתק מסמכים 'נאמן למקור' באמצעות אימות המסמך על ידי נוטריון. על הנוטריון לראות את המסמך המקורי, לצרף העתק שלו ולאמת את המסמך 'נאמן למקור' באמצעות חותמת נוטריון.

 

רשויות שונות בארץ ובחו"ל דורשות להגיש להן תרגום נוטריוני של מסמך המתורגם על ידי נוטריון. על הנוטריון להצהיר כי הוא בקיא בשפה של המסמך המקורי והכי הוא עצמו תרגם את המסמך לשפה שבה הוא בקיא. המסמך בשפה המקורית והמסמך המתורגם מצורפים ומאומתים על ידי הנוטריון באמצעות חותמת נוטריון.

 

על פי סעיף 6א א(1) לתקנות פנקס האימוצים וסעיף  9א (3) לכללים והנחיות לפעולת עמותה  מוכרת (לעניין אימוץ ילדים) יש לתרגם את פסק הדין לאימוץ מאומת על ידי נוטריון.

 

אימות חתימה בפני נוטריון

על פי סעיף 20 לחוק הנוטריונים תשל"ו 1976, בכל עסקת רכישת דירה באמצעות הלוואה מבנק למשכנתאות, הבנק דורש מהלווים לחתום על ייפוי כוח נוטריוני לטובת הבנק.

 

על פי סעיף 20 לחוק הנוטריונים, אדם המבקש להסמיך אדם אחר לחתום בשמו על מסמך משפטי נדרש לחתום על ייפוי כוח נוטריוני המסמיך את האדם האחר.

 

על פי סעיף 16 לחוק זכויות חולים התשנ"ו 1996, חולה המעוניין להסמיך אדם אחר להסכים במקומו לקבל טיפול רפואי נדרש לחתום על יפוי כוח נוטריוני המסמיך את האדם האחר

צוואה בפני נוטריון

אחת האפשרויות ליצירת 'צוואה' הינה 'צוואה בפני רשות'. סעיף 22 לחוק  הירושה התשכ"א 1967 קובע כי אדם רשאי להגיד את דבריו בעל פה או להגישם בכתב בפני רשות מוסמכת.צוואה בפני רשות מותר לערוך בפני שופט, רשם לענייני ירושה, נוטריון או חבר בית דין דתי.

 

עריכת צוואה בפני נוטריון הינה אם כן, עריכת 'צוואה בפני רשות', והחוק קובע כי דין נוטריון כדין שופט לעניין עריכת צוואה בפני רשות. ומהם יסודות צוואה נוטריונית? אמירת דברי המצווה בעל-פה בפני הנוטריון או הגשת דברי הצוואה בכתב לנוטריון או הקראת דברי הצוואה שנרשמו או הוגשו בפני המצווה ע"י המצווה והצהרת המצווה שזאת צוואתו, ואישור הנוטריון על פני הצוואה בדבר ההקראה וההצהרה של המצווה.

 

מדוע צריך צוואה נוטריונית?

'צוואה בפני רשות', ובכלל זה, צוואה בפני נוטריון, נחשבת כצוואה אמינה מיתר הצורות שבהן  ניתן לערוך צוואות על פי דין. עריכת צוואה בפני נוטריון, הינה אפשרות זמינה יותר מהאפשרות לערוך צוואה בפני שופט ו/או רשם לענייני ירושה ו/או חבר בית הדין הדתי. שמירת עותק מקורי של הצוואה במשרדו של הנוטריון מאפשרת למצווה ו/או לבני משפחתו גמישות לאתר את הצוואה ולקיימה. שמירת קשר מקצועי בין הנוטריון למצווה ו/או בני משפחתו, מאפשרת תחושת 'נוחות' בעת עריכת הצוואה וקיומה.

הסכם יחסי ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג 1973 החל על זוגות שנישאו לאחר כניסתו לתוקף בתאריך 1.1.1994  קובע כי הצדדים רשאים לערוך הסכם המסדיר את יחסי הממון בניהם, והסדר זה טעון אישור בית משפט בין זוגות נשואים ו/או אישור בפני נוטריון בין בני זוג לפני נישואין. החוק קובע כי במקרה ובני הזוג לא ערכו הסכם יחסי ממון, רואים אותם כמסכימים לאיזון משאבים ובעת הפרידה זכאי כל אחד מהם למחצית שווי כלל נכסי בני הזוג, למעט נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.

bottom of page